Disclaimer

DGN Publishers B.V. beoogt met deze website bezoekers informatie te verschaffen over actuele onderwerpen. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. DGN Publishers B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens is DGN Publishers B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van gegevens verstrekt door of namens DGN Publishers B.V. via deze website, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van en fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door DGN Publishers B.V. aan u of door u aan DGN Publishers B.V..

DGN Publishers B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links of anderszins toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door DGN Publishers B.V. gecontroleerd of goedgekeurd. DGN Publishers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. DGN Publishers B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Financiële informatie

De informatie gegeven in de financiële rubrieken over financiële diensten en producten is op geen enkele manier bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en kan dan ook niet als zodanig worden opgevat.

DGN Publishers B.V. verleent geen financiële diensten in de zin van de Wet financiële dienstverlening (Wfd

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen en andere gegevens op deze website alsmede de vormgeving van deze website, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berusten bij DGN Publishers B.V. of haar licentiegever(s). Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van DGN Publishers B.V..